Annuleringsbeleid

voor consumenten voor een overeenkomst waarbij de goederen in één keer worden geleverd

Annuleringsbeleid

Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn of haar commerciële noch aan zijn of haar zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven.

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen op te zeggen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen. Om je herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons (Nextstopbern GmbH, Baarerstrasse 112, 6300 Zug, Zwitserland, Email: hello@thewildside.co) via een duidelijke verklaring (bijv. een per post verstuurde brief of email) op de hoogte stellen van je beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. Om aan de annuleringstermijn te voldoen, is het voldoende dat je de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht vóór het einde van de annuleringstermijn verstuurt.

Gevolgen van herroeping

Als je dit contract herroept, moeten we alle betalingen die we van je hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste door ons aangeboden standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop we de kennisgeving van je herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met je is overeengekomen; in geen geval worden je voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren tot we de goederen hebben teruggekregen of tot je het bewijs hebt geleverd dat je de goederen hebt teruggestuurd, wat het eerste is. Je moet de goederen onmiddellijk en in elk geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop je ons de annulering van dit contract hebt meegedeeld, aan ons terugzenden of overhandigen. De termijn is gehaald als je de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt.
U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.
Je hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Voorbeeldformulier voor annulering

(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug).
– Aan [vul in: Naam/bedrijf, adres, e-mailadres en, indien beschikbaar, faxnummer]:
– Ik/wij (*) herroepen hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)
– Besteld op (*)/ontvangen op (*)
– Naam van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)
– Datum
————-
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Uitsluiting of voortijdig verstrijken van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument; voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden; voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die ten vroegste 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft; voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten.
Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden, indien het zegel ervan na de levering is verwijderd; voor de levering van goederen die na de levering wegens hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd; voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien het zegel ervan na de levering is verwijderd.

Trein, 17.12.2021

Scroll naar boven