Algemene voorwaarden (AV)

met klantinformatie

1. toepassingsgebied
2. aanbiedingen en dienstbeschrijvingen
3. bestelproces en sluiting van het contract
4. prijzen en verzendkosten
5 Levering, beschikbaarheid van goederen
6. betalingsmodaliteiten
7. eigendomsvoorbehoud
8 Garantie op materiaalfouten en garantie
9. aansprakelijkheid
10. opslag van de tekst van het contract
11. slotbepalingen

1. toepassingsgebied

1.1. De zakelijke relatie tussen Nextstopbern GmbH, Baarerstrasse 112, 6300 Zug, Zwitserland (hierna te noemen de “Verkoper”) en de klant (hierna te noemen de “Klant”) wordt uitsluitend beheerst door de volgende Algemene Voorwaarden in de versie die geldig is op het moment van de bestelling.

1.2. Je kunt onze klantenservice bereiken voor vragen, klachten en claims per e-mail op [email protected].

1.3. Een consument in de zin van deze AV is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat met een doel dat overwegend noch commercieel noch zelfstandig is.

1.4. Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend, tenzij de verkoper uitdrukkelijk instemt met de geldigheid ervan.

2. aanbiedingen en dienstbeschrijvingen

De presentatie van de producten in de webwinkel vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een uitnodiging om een bestelling te plaatsen. Beschrijvingen van diensten in catalogi en op de websites van de Verkoper hebben niet het karakter van een verzekering of garantie.
Alle aanbiedingen zijn geldig “zolang de voorraad strekt”, tenzij anders vermeld bij de producten. Fouten en omissies uitgezonderd.

3. bestelproces en sluiting van het contract

3.1. De klant kan vrijblijvend producten uit het assortiment van de verkoper kiezen en deze via de knop [in den Warenkorb] in een zogenaamd winkelwagentje verzamelen. Binnen het winkelmandje kan de productkeuze worden gewijzigd, bijvoorbeeld verwijderd. De klant kan dan doorgaan met het afronden van het bestelproces binnen het winkelmandje door op de knop [Weiter zur Kasse] te klikken.

3.2. Door op de knop [zahlungspflichtig bestellen] te klikken, dient de klant een bindend verzoek in om de goederen in de winkelwagen te kopen. Voordat hij de bestelling plaatst, kan de klant de gegevens op elk moment wijzigen en bekijken, en met de browserfunctie “terug” terugkeren naar het winkelmandje of het bestelproces helemaal annuleren. Verplichte informatie is gemarkeerd met een sterretje (*).

3.3. De verkoper stuurt de klant dan een automatische ontvangstbevestiging per e-mail waarin de bestelling van de klant opnieuw wordt vermeld en die de klant kan afdrukken met de functie “Afdrukken” (orderbevestiging). De automatische ontvangstbevestiging documenteert slechts dat de verkoper de bestelling van de klant heeft ontvangen en vormt geen aanvaarding van de aanvraag. De koopovereenkomst is pas gesloten wanneer de verkoper het bestelde product binnen 2 dagen aan de klant heeft verzonden of overhandigd of de verzending binnen 2 dagen aan de klant heeft bevestigd met een tweede e-mail, uitdrukkelijke orderbevestiging of toezending van de factuur.

3.4. Als de verkoper vooruitbetaling toestaat, wordt het contract gesloten met het verstrekken van de bankgegevens en het verzoek tot betaling. Indien de betaling ondanks de vervaldag niet binnen 10 kalenderdagen na verzending van de orderbevestiging door de Verkoper is ontvangen, zelfs na een hernieuwd verzoek, zal de Verkoper zich terugtrekken uit de overeenkomst met als gevolg dat de bestelling vervalt en de Verkoper niet verplicht is te leveren. De bestelling wordt dan voor koper en verkoper zonder verdere gevolgen afgerond. Een reservering van het artikel in geval van vooruitbetaling geschiedt dus voor maximaal 10 kalenderdagen.

4. prijzen en verzendkosten

4.1. Alle op de website van de Verkoper vermelde prijzen gelden binnen de Europese Unie en zijn inclusief de toepasselijke wettelijke belasting op de toegevoegde waarde.

4.2. Naast de vermelde prijzen brengt de verkoper verzendkosten in rekening voor de levering. De verzendkosten worden duidelijk aan de koper meegedeeld op een aparte informatiepagina en tijdens het bestelproces.

4.3. Kopers met een leveringsplaats buiten de Europese Unie zijn verplicht de plaatselijke douanerechten, kosten en BTW zelf te betalen.

5 Levering, beschikbaarheid van goederen

5.1. Indien vooruitbetaling is overeengekomen, vindt levering plaats na ontvangst van het factuurbedrag.

5.2. Indien de levering van de goederen door de schuld van de koper ondanks drie pogingen tot levering mislukt, kan de verkoper zich uit de overeenkomst terugtrekken. Eventuele betalingen worden onverwijld aan de klant terugbetaald.

5.3. Als het bestelde product niet beschikbaar is omdat de verkoper dit product buiten zijn schuld niet van zijn leverancier krijgt, kan de verkoper zich uit de overeenkomst terugtrekken. In dit geval zal de verkoper de klant onmiddellijk informeren en, indien nodig, de levering van een vergelijkbaar product voorstellen. Als er geen vergelijkbaar product beschikbaar is of als de klant niet wil dat er een vergelijkbaar product wordt geleverd, zal de verkoper de klant de reeds betaalde vergoeding onmiddellijk terugbetalen.

5.4. Klanten worden geïnformeerd over levertijden en leveringsbeperkingen (bv. beperking van leveringen naar bepaalde landen) op een aparte informatiepagina of in de respectieve productbeschrijving.

6. betalingsmodaliteiten

6.1. De klant kan kiezen uit de beschikbare betaalmethoden in het kader van en voor het afronden van het bestelproces. Klanten worden op een aparte informatiepagina geïnformeerd over de beschikbare betaalmiddelen.

6.2. Indien betaling per factuur mogelijk is, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen en de factuur. Voor alle andere betaalmethoden moet de betaling vooraf en zonder aftrek plaatsvinden.

6.3. Als derde aanbieders opdracht krijgen voor de betalingsverwerking, bijvoorbeeld Paypal. zijn hun algemene voorwaarden van toepassing.

6.4. Indien de vervaldag voor betaling volgens de kalender is vastgesteld, is de klant reeds door het missen van de termijn in verzuim. In dat geval betaalt de klant de wettelijke vertragingsrente.

6.5. De verplichting van de klant om vertragingsrente te betalen sluit niet uit dat de verkoper verdere schadevergoeding wegens verzuim vordert.

6.6. De klant heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenvorderingen wettelijk zijn vastgesteld of door de verkoper zijn erkend. De klant kan slechts een retentierecht uitoefenen voor zover de vorderingen voortvloeien uit dezelfde contractuele relatie.

7. eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

8 Garantie op materiaalfouten en garantie

8.1. De garantie wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

8.2. Een garantie bestaat alleen voor de door de verkoper geleverde goederen indien deze uitdrukkelijk is gegeven. Klanten worden over de garantievoorwaarden geïnformeerd voordat het bestelproces in gang wordt gezet.

9. aansprakelijkheid

9.1. De volgende uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden voor de aansprakelijkheid van de Verkoper voor schade, onverminderd de andere wettelijke voorwaarden voor vorderingen.

9.2. De Verkoper is onbeperkt aansprakelijk voor zover de oorzaak van de schade berust op opzet of grove nalatigheid.

9.3. Bovendien is de verkoper aansprakelijk voor de licht nalatige schending van wezenlijke verplichtingen, waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, of voor de schending van verplichtingen waarvan de nakoming de goede uitvoering van de overeenkomst in de eerste plaats mogelijk maakt en op de naleving waarvan de klant regelmatig vertrouwt. In dit geval is de Verkoper echter alleen aansprakelijk voor de voor het contract typische, voorzienbare schade. De Verkoper is niet aansprakelijk voor de licht nalatige schending van andere dan de in de voorgaande zinnen bedoelde verplichtingen.

9.4. De bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, voor een gebrek na de overname van een garantie voor de kwaliteit van het product en in geval van frauduleus verzwegen gebreken. De aansprakelijkheid uit hoofde van de Wet Productaansprakelijkheid blijft onverlet.

9.5. Voor zover de aansprakelijkheid van de Verkoper is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.

10. opslag van de tekst van het contract

10.1. De klant kan de tekst van het contract afdrukken voordat hij de bestelling bij de verkoper indient, door in de laatste stap van de bestelling de afdrukfunctie van zijn browser te gebruiken.

10.2. De Verkoper stuurt de Klant tevens een orderbevestiging met alle ordergegevens naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. Samen met de orderbevestiging, maar uiterlijk bij levering van de goederen, ontvangt de klant ook een exemplaar van de Algemene Voorwaarden, samen met het annuleringsbeleid en de informatie over verzendkosten en leverings- en betalingsvoorwaarden. Als je je in onze winkel hebt geregistreerd, kun je je bestellingen bekijken in je profielgedeelte. Bovendien slaan we de tekst van het contract op, maar maken die niet toegankelijk op internet.

11. slotbepalingen

11.1. De plaats van bevoegdheid en uitvoering is de maatschappelijke zetel van de Verkoper indien de Klant een koopman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is.

11.2. De contractuele taal is Duits.

11.3. Platform van de Europese Commissie voor online geschillenbeslechting (ODR) voor consumenten: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet bereid en niet verplicht deel te nemen aan een geschillenprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Trein, 03.01.2022

Scroll naar boven